ETICKÝ KÓDEX

Sme presvedčení, že náš záväzok konať eticky je jednou z najdôležitejších zložiek fungovania spoločnosti Jacek reality. V spoločnosti Jacek reality sme sa zaviazali vykonávať naše podnikateľské aktivity správnym spôsobom, ktorý vychádzaz našej kultúry etického správania a dodržiavania predpisov.

V dlhodobom horizonte dokážeme úspešne čeliť výzvam v konkurenčnom trhovom prostredí len tak, že na seba preberiemenevyhnutnú morálnu zodpovednosť ako jednotlivci, aj ako podnikateľský subjekt. Vieme si získať dôveru našich zamestnancov,zákazníkov, spoločníkov, obchodných partnerov, komunít aj každej zúčastnenej strany a zachovávame dobré meno spoločnostitým, že sa správame eticky a konáme v súlade so zákonom.

Sme hrdí na naše doterajšie výsledky. V spoločnosti Jacek reality má etické správanie dlhú tradíciu a táto kultúra etiky vspoločnosti má hlboké korene. Neetické správanie a nedodržiavanie predpisov, dokonca aj zdanlivé, by mohlo ohroziť dôveruv spoločnosť Jacek reality.

Spoločnosť Jacek reality chce byť iniciátorom pozitívnych zmien. Očakávame, že každá zúčastnená strana sa bude rovnakoako my usilovať dosiahnuť tento spoločný cieľ.

Jana Jacek, konateľka a zakladateľka spoločnosti Jacek reality s.r.o.

Jozef Jacek, konateľ a zakladateľ spoločnosti Jacek reality s.r.o.

Karolína Hijová, riaditeľka spoločnosti Jacek reality s.r.o.

Etické správanie je základom dôvery v podnikateľskej činnosti, ako aj v spoločnosti. V záujme zabezpečenia dôvery sme vJacek reality odhodlaní správať sa čestne a spravodlivo voči našim interným zúčastneným stranám , ako aj externým zúčastnenýmstranám a očakávame to isté od všetkých zúčastnených strán v celom našom hodnotovom reťazci a spoločenskej komunite. Našeúsilie môže byť dôveryhodné len vtedy, ak my sami budeme dodržiavať zákony, ak budeme konať zodpovedne, s integritou, rešpektom,čestne, poctivo, férovo, spoľahlivo a zodpovedne.

Sme si vedomí toho, že Jacek reality ako významná realitná spoločnosť zohráva v živote spoločnosti a v ekonomickej oblasti veľmidôležitú úlohu a že vykonávame vysoko rizikovú podnikateľskú činnosť. Nachádzame sa nielen v zložitom právnom prostredí, ale správneriadenie týchto rizík tiež ovplyvňujú zúčastnené strany a investori so svojimi očakávaniami.

 Cieľom našej zodpovednosti je maximalizovať dlhodobé hodnoty zúčastnených strán a tiež zachovávať spoločenskú spôsobilosťJacek reality na vykonávanie svojej činnosti. Snažíme sa vytvárať ekonomické hodnoty a zároveň dosahovať dôležité spoločenské ciele,ako sú znižovanie miery chudoby, podpora ekonomického rastu, zvyšovanie blaha miestnych komunít poskytovaním dobrých pracovných príležitostía kvalitného vzdelávania, a znižovanie miery nerovnosti a ďalších porušovaní ľudských práv.

Zaviazali sme sa k etickému správaniu, a to dokonca aj vtedy, keď sa kvôli tomuto záväzku SJacek reality dostane do nekonkurenčnej obchodnejpozície, alebo keď to povedie k strate podnikateľských príležitostí Jacek reality.

ETICKÉ HODNOTY SPOLOČNOSTI JACEK REALITY:

– DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
– ZODPOVEDNOSŤ
– INTEGRITA
– REŠPEKT VOČI OSTATNÝM
– ČESTNOSŤ
– FÉROVOSŤ
– STAROSTLIVOSŤ
– SPOĽAHLIVOSŤ
– ZODPOVEDNOSŤ
– DOBROČINNOSŤ